Visie

“Saam skep ons volhoubare welvaart”

Visie
Saam skep ons volhoubare welvaart

Missie
Om inklusief kundige sakediens en leiding ook deur ʼn betekenisvolle netwerk aan lede te lewer

Doelstellings

 • Om lede te help om sakegeleenthede in ʼn veranderende omgewing te benut
 • Streef daarna om die sakeklimaat positief te beïnvloed ten einde die ekonomiese belange van lede en die breë sakegemeenskap te bevorder
 • Onderskryf ʼn gesonde sake-etiek
 • Onderskryf ʼn markgedrewe ekonomie in samewerking met alle rolspelers

AHI-Waardes

 • Eerlikheid & Integriteit
 • Ontwikkelingsgesindheid & Volhoubaarheid
 • Diensingesteldheid met Gehalte
 • Goeie Burgerskap met Regverdigheid en Geregtigheid

Waarde proposisie

 • ʼn Inklusiewe Afrikaanse organisasie wat strategies goed geposisioneer is
 • Groot invloed uitoefen in belang van besigheid en die vrye-ondernemingstelsel op strategiese– en beleidsfront
 • In vennootskap met die regering en ander organisasies werk in belang van die ontwikkeling van die land
 • Sterk strukture landswyd het en ʼn goeie diens aan sy lede lewer; beide korporatief en medium– en kleinsake

Kern funksies

 • Die AHI moet sy beleid en strategie vervul en verder uitbou
 • Die AHI moet ʼn professionele diens aan sy lede en ʼn uitgebreide kamerbeweging lewer
 • Die AHI moet invloedryk wees wat betref die regering, en ander belanghebbers
 • Die AHI moet die belangrikste agent vir die bevordering van die rol van die privaat sektor in die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika wees; ʼn uitgebreide ondersteunende en fasiliterende rol speel met betrekking tot plaaslike owerhede en die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling (PEO-LED), in samewerking met die Nasionale Departement van Regeringskoördinering (DCoG) en ander rolspelers soos GTZ; gesonde SEB, en KMMO-ontwikkeling om armoede te verlig te bevorder; en, openbare-privaatsektorvennootkappe ontwikkel wat dienslewering deur die staat verbeter
 • Die AHI moet indringend sy rol in die georganiseerde sakeomgewing versterk in samewerking met strategiese besigheidsgroeperinge soos BUSA en andere
 • Die AHI moet sy voetspoor sterk uitbrei oor die land om die organisasie se impak wyd te laat geld