Oor die AHI

OORSIG VAN DIE AHI

 

Histories

Die AHI het histories klem geplaas op die handhawing van sy reputasie as ʼn besigheidsorganisasie en sakekamerbeweging van uitnemendheid, deur die mobilisering van kundigheid om sy lede te ondersteun. Voorts streef die AHI daarna om sy lede te bemagtig ten einde ʼn sinvolle bydrae in die besigheidsomgewing te lewer en om ondersteunende aksies te loods om die ontwikkeling van die land en die vrye ondernemingstelsel te bevorder. As ʼn organisasie wat besigheid op alle terreine bevorder, het die AHI sy fokus verbreed op leierskapvlak wat betref presidente, visepresidente en verteenwoordigers op hoofbestuur, om inklusief Afrikaans te wees. Die AHI lewer ook ‘n bydrae om die bemagtiging van swart entrepreneurs te bevorder.

 

Beleid en strategie

Die AHI dra op sy eie, of via BUSA (Business Unity South Africa), by tot beleid en strategie om ʼn volhoubare omgewing te skep wat bevorderlik is vir besigheid en die vrye ondernemingstelsel.

Die uitdagings op die strategie– en beleidsvlak in ons land, in ag genome die voortdurende veranderde omgewing waarin besigheid moet funksioneer, word groter en dringender as voorheen. Die versterking en uitbreiding van die AHI se voetspoor landswyd deur die stigting van nuwe, en die versterking van bestaande sakekamers, stel streng eise aan die AHI om sy rol as ʼn professionele sakeorganisasie in die burgerlike gemeenskap uit te brei.

 

Bevordering van dialoog

Die AHI het ook bekend geword vir dialoog oor belangwekkende aangeleenthede met die regering en politieke partye. In die verband was die gesprek binne en buite die AHI in 2010 oor die idée van Suid-Afrika as die “land van groot belofte” ʼn sprekende voorbeeld.

Om die AHI se rol in die beleidpromovering- en voorspraak omgewing beter te verstaan, moet ons ook kyk na waar Suid Afrika nou staan na 17 jaar van demokrasie. As gevolg van ʼn hoër ekonomiese groei in die vroeë 2000s, en ʼn dalling in die bevolkingsgroeikoers, het ons ʼn styging in per kapita inkomste. Ten spyte hiervan is werkloosheid op 25%; 40% van die bevolking leef in armoede; en die Gini-koeffisiënt, wat die graad van ongelykheid in Suid-Afrika meet, is steeds onaanvaarbaar hoog. Nagenoeg 70% van die SA bevolking is onder die ouderdom van 35 jaar en 42% van die jongmense tussen 18 en 29 is werkloos.

 

Die nuwe groeipad en werkskepping

Dit is teen die agtergrond, en in die lig van die regering se Nuwe Groeipad dat die AHI die vraag vra hoe Suid Afrika die knellende sosio-ekonomiese kwessies wat in die land bestaan moet aanpak. Het ons ʼn ontwikkelingstaat of ʼn welvaartstaat geword?

Georganiseerde besigheid speel ‘n belangrike rol in gesprekke oor die Nuwe Groeipad en die President se werkskeppingsprogram. Die AHI is proaktief betrokke in en deelname aan BUSA se Uitvoerende Komitee, Nasionale Raad, Ekonomiese Beleidskomitee en Teen-korrupsiekomitee. Die AHI dien dan ook in die NEDLAC Uitvoerende Raad. Op beleidsvlak het die AHI in samehang met BUSA en sy lede insette met betrekking tot ekonomiese beleid (die Nuwe Groeipad) en die president se werkskeppingsberaad en belangrike wetgewing soos die arbeidswetgewing en die maatskappyewet gemaak. Die AHI voer ook kwartaalliks gesprek met die topbestuurslede van die Reserwebank oor monetêre beleidsaangeleenthede.

Voorts is die AHI ook een van die stigterslede van die Kamers- en Industriekomitee van BUSA waarvan die meeste nasionale sakebewegings lid is. Hierdie komitee speel veral ʼn proaktiewe rol in die bevordering van klein- en mediumsake-ondernemings (KMOs).

 

Plaaslike owerheidsvlak en ekonomiese ontwikkeling

Op nasionale vlak het die AHI veral bekend geword vir sy werk saam met die Departement van Regeringskoördinering (DCoG) op die plaaslike owerheidsterrein. Die area van plaaslike regeringsbestuur bly ʼn kritiese fokuspunt met groot gebreke in die vlakke van dienslewering. Die omdraai strategie vir plaaslike bestuur en die suksesvolle en onderhoubare lewering van dienste is baie belangrik om Suid Afrika se jong demokrasie te beskerm en om omstandighede te skep vir ekonomiese groei en plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Die algemene ontevredenheid met onvoldoende dienslewering word nou sigbaar met protesaksies wat orals in landelike gebiede “townships” voorkom.

Die AHI is reeds die afgelope vyf jaar betrokke by die verbetering van plaaslike bestuur en het ook aktief deelgeneem aan Projek Konsolideer. In 2008 is daar besluit dat die AHI verder betrokke moet raak en die privaatsektor ook moet saamneem na onderhandelinge op die terrein. In ʼn vergadering met die ANC in Desember 2008 is daar besluit dat die Nasionale Departement van Plaaslike Bestuur en die AHI nouer sal saamwerk om dienslewering aan te spreek.

Gevolglik het die Departement en die AHI besluit om deur sodanige samewerking op drie areas te konsentreer, waarvan die eerste een, drie loods projekte in Koukamma (Oos-Kaap), Marble Hall en Umfuleni (Vanderbijlpark) was om algemene dienslewering in veral water – en sanitasie dienste te verbeter. Tweedens was daar ‘n sterk fokus op die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling en derdens, die mobilisering van skaars vaardighede binne die AHI om ondersteuning te verleen aan plaaslike bestuur.

Beide partye in die vennootskap was dit egter eens dat huidige omstandighede wat in veral sekere dorpe heers nie sal verbeter nie, as daar nie dramatiese vordering met dienslewering en met plaaslike ekonomiese ontwikkeling en die skep van ʼn investeringsklimaat in dorpe gemaak word nie. Teen die agtergrond het die AHI verlede jaar die kleindorp-ontwikkelingsinisiatief (KDOI) geloods saam met GIZ (die Duitse Internasionale Ontwikkelingsamewerkingsorganisasie) en Idasa, met ʼn betrokkenheid van die Departement van Regeringskoördinering. ʼn PEO-deskundige is vanaf GIZ na die AHI vir twee jaar gesekondeer.

Die projek toon goeie vordering in die ses dorpe wat as loodsprojek gekies is nl. Graaff Reinet, Bela Bela, Harrismith, Malelane/Komatipoort, Tzaneen en Upington. Die KDOI kan ook ʼn belangrike bydrae tot die implementering van die Nuwe Groeipad op die plaaslike vlak maak. Daarvoor is noukeurige ontleding van die ekonomiese basis van elke dorp nodig en die AHI in samewerking met sy plaaslike kamers speel ʼn belangrike rol in die verband.

 

Bydrae tot swart bemagtiging

Die AHI het ook ʼn kommersiële been binne die AHI gevestig. AHI Economic Development Pty Ltd, is reeds gestig en die stigting van die aandeelhouers in die maatskappy deur ʼn AHI Ontwikkelingstrust en Sosio Ekonomiese Trust is reeds afgehandel. Die besigheidsarm sal in wese die doel hê om bemagtigingsfondse, wat die besigheids- en korporatiewe sektor volgens wet aan SEB verwante bedrywe moet bestee. Die aanwending van die fondse onder die SED Trust sal veral fokus op sakeontwikkeling (“Enterprise development”) en projekte in die ruimte van entrepreneurskapsontwikkeling, sosio-ekonomiese ontwikkeling en Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling. Bogenoemde is almal komponente van die telkaart vir maatskappye in terme van die aanwending van bemagtigingsfondse.

Ten slotte is die AHI sterk besig om sy voetspoor op plaaslike vlak uit te brei met die voordurende stigting van nuwe sakekamers op dorpe en deur samewerking op provinsiale vlak. In die Vrystaat as voorbeeld, het die AHI ʼn memorandum van samewerking met die premier se kantoor geteken om samewerking tussen die private en openbare sektore daadwerklik te bevorder.

Die AHI is trots op sy huidige rol in die nasionale-, streeks- en plaaslike besigheidsomgewing en poog om voortdurend sy rol en funksies te verfyn en uit te bou as ʼn besigheidsorganisasie wat die belange van die land se ekonomie en die besigheidsomgewing op die hart dra en dié van sy lede met kundigheid en passie te dien.